Home

Děkan pedagogické fakulty upol

Pedagogická fakulta má tři kandidáty na děkana: Žurnál

Libuše Ludíková, stávající proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia, Čestmír Serafín, současný děkan pedagogické fakulty, a Petr Zemánek, člen katedry antropologie a zdravovědy. To jsou jména kandidátů na děkana pedagogické fakulty. Děkanské volby se na fakultě uskuteční 8. listopadu Hlavní webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci. Předseda: prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.: 1. místopředsea: Mgr. Jan Gregar: 2. místopředseda Děkan pedagogické fakulty mění složení proděkanského týmu Z prvního jednání senátu pedagogické fakulty v tomto akademickém roce. Foto: Milada Hronová Středa 5. říjen 2016, 7:32 - Text: Milada Hronová Nejužší grémium děkana pedagogické fakulty Čestmíra Serafína bude pracovat v obměněné podobě..

Pedagogická fakulta má tři kandidáty na děkana: Žurnál

Děkan Prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. josef.zadrazil@upol.cz 585 632 001 Úřední hodiny: St: 12:30 - 13:30 hod: Sekretariát děkana Petra Slouková, MSc Asistentka děkana petra.sloukova@upol.cz 585 632 009 Pokud děkan fakulty rozhodne, že je pro fakultu tato spolupráce přínosná, obě strany podepíší Smlouvu o udělení statutu fakultní školy/fakultního zařízení, která se uzavírá vždy na tři roky a v případě oboustranného zájmu může být dále prodloužena

Mgr. Hana Hurtíková, Ph.D. asistentka děkana tel.: 585 633 011, 605 712 236 e-mail: hana.hurtikova@upol.c Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Členy této komise jmenuje a odvolává po schválení senátem děkan z řad členů akademické obce fakulty, přičemž jedna polovina jejich členů jsou studenti

Fakultní orgány: Pedagogická fakulta U

 1. Kontakt Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5 779 00 Olomouc IČ: 61989592 DIČ: CZ6198959
 2. Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.cz ID datové schránky UP: ffsj9ei Podrobné identifikační údaj
 3. Podle Čl. 27 Studijního a zkušebního řádu děkan nemůže uznat ty zápočty, kolokvia a zkoušky, které student vykonal v době delší než tři roky před podáním žádosti o uznání. ( monika.smitkova@upol.cz, 585631014) a na webové stránce. Na úrovni Pedagogické fakulty UP. Více... Na úrovni Pedagogické fakulty UP se s.

Děkan pedagogické fakulty mění složení proděkanského týmu

 1. Děkan pedagogické fakulty Čestmír Serafín udělil čtyři ceny autorům publikací pedagogických a speciálněpedagogických oborů, za rok 2015 získali dvě ocenění také autoři za uměleckou činnost a tvorbu. Děkan fakulty uděluje ceny s cílem podpořit významné a mimořádné aktivity studentů i akademiků
 2. isterstva školství schválil Akademický senát UP na svém zasedání 27. srpna 1990 zřízení Fakulty tělesné kultury jako nové součásti svazku Univerzity Palackého. Fakulta, kterou v začátcích tvořilo šest kateder a laboratoř lidské motoriky, zahájila činnost 1. ledna 1991
 3. proděkan pro studijní a sociální záležitosti (1. zástupce děkana) doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. 585 633 407, 733 690 808 miroslav.dopita@upol.cz. Konzultační hodiny: pondělí 12:30 - 13:3
 4. isterstva školství, která se týká počtu vysokoškolských studentů
 5. ací na Čestné uznání děkana PF UP v Olomouci za vzdělávací činnosti v roce 2020. No
 6. Pedagogická fakulta Ostravská univerzita Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava. telefon: +420 597 092 524 +420 553 462 524 . e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ6198898
 7. Spolu s děkanem právnické fakulty byl inaugurován i děkan fakulty zdravotnických věd. další videa. Kontakt Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 58 563 7550 dekanat.pf@upol.cz Podrobné identifikační údaje Úřední hodiny Podatelny PF UP pondělí - pátek: 9:30.

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení a hledá kandidátky a kandidáty na obsazení akademické pozice: Neurologická klinika. 1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,50; Ústav farmakologie. 2 odborné asistenty nebo asistenty nebo vědecko-pedagogické pracovníky s úvazky 1,00. Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků s termínem nástupu od 1. ledna 2021: Přednosta/přednostka Ústavu radiologických metod. Počet obsazovaných míst: 1 Výše úvazku: 0,50 tj. 20 hodin týdně. Požadavky Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na stránkách, na nichž naleznete aktuální informace o akcích pořádaných pro absolventy PdF UP, naleznete zde informace o tom, jakým způsobem můžete navázat spolupráci s PdF UP, můžete znovuzískat kontakty na své spolužáky či využít řadu výhod, které získáte při registraci do.

Proděkani. doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. - proděkanka pro zahraniční vztahy doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. - proděkanka pro akreditace a. V čele fakulty je děkan. Jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. Členem vedení fakulty je také předseda akademického senátu fakulty. Více..

Děkanát: Lékařská fakulta U

Praxe: Pedagogická fakulta U

Pedagogická fakulta (PdF) Univerzity Palackého v Olomouci vznikla krátce po založení univerzity, na základě zákona Prozatímního národního shromáždění č. 100/1946 Sb. z 9. dubna 1946.Po reformě učitelského studia roku 1953 byla přeměněna na Vysokou školu pedagogickou, přeměněné roku 1959 na pedagogický institut. Ten byl v letech 1963-1964 včleněn zpět do. Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení a hledá vhodného kandidáta či kandidátku na pozici Vedoucí studijního oddělení. Pracovní úvazek: 1,0 Předpokládaný nástup: 1. 5. 2019 nebo dle dohody Požadujeme: VŠ vzdělání v Mgr. stupn Centrum dějin křesťanské politiky (CDKP) je vědecko-pedagogickým pracovištěm Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (KH FF UP), zaměřeným na výzkum problematiky politických stran s křesťanskou ideologií, vztahu státu a církví a otázek souvislostí mezi církvemi a politickou sférou v širších historických souvislostech 19

Chceme je zároveň podpořit v tom, aby více pracovali sami na sobě, uvedl Čestmír Serafín, děkan Pedagogické fakulty UP. Absolventi by podle něj měli umět i pružněji reagovat na změny ve společnosti. Například začne-li se silněji vnímat rizikové jednání mládeže, objeví se požadavek, aby se téma objevilo v. V čele fakulty stáli děkan a jeden proděkan, oba volení profesorským sborem fakulty na dobu jednoho roku. 1867 Obsazování stolic na Teologické fakultě se zpravidla realizovalo konkurzem, od tohoto roku posuzoval konkurzní práce výhradně profesorský sbor fakulty www.upol.cz. tel.: 585 635 088, 585 635 099. fax: 585 231 400. 2 Organizační schéma fakulty 3 Složení orgánů Pedagogické fakulty UP (stav k 31. 12. 2005) 3. 1 Děkan . Prof. PhDr. František Mezihorák, CSc. 3. 2 Proděkani. Doc. PaedDr. Jiří Luska, CSc. Publikační činnost pracovníků Pedagogické fakulty UP je zachycena v.

(dále jen EK fakulty) jako své poradní orgány, b) předsedu EK fakulty jmenuje děkan; v EK fakulty je dále ustanovena funkce výkonného redaktora, c) členem EK fakulty je ediční referent(ka) fakulty, který(á) zajišťuje praktické uplatňování fakultní koncepce ediční činnosti a její organizaci; vedl V našem přehledu najdete ty fakulty, kde se alespoň na 1 program či obor můžete dostat bez přijímací zkoušky. Na mnoha dalších oborech vám navíc přijímací zkoušky prominou - stačí mít určitý studijní průměr, absolvovat příslušný počet let vybraný předmět, vykázat účast v olympiádě nebo soutěži z daného. Vedení fakulty; Katedry a ústavy ; Organizační struktura; Vnitřní předpisy PedF; Vnitřní předpisy UK; Věda a výzkum; Zahraniční vztahy; Rozvoj a projekty; Akreditace; Akademický senát; Akademická poradna ; Knihovna; Vydavatelství; Odborová organizace; Úspěchy a ocenění; Ochrana osobních údajů (GDPR Na Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci můžete studovat studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol (Mgr., 2 roky studia, dvouoborové studium, prezenční nebo kombinovaná forma) Charakteristika obor Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje v souladu se Směrnicí o vědecké a pedagogické činnosti studentů pro akademický rok 2019/2020 . 1 místo pro studentskou pedagogickou sílu na každém z těchto ústavů / klinik

Děkanát: Filozofická fakulta U

 1. Stará aula PdF UP Zástupce vedení Pedagogické fakulty UP v Olomouci doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA - prorektorka UP v Olomouci doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D. - děkan PdF OU v Ostravě doc. PhDr. Karel Konečný, CSc. - vedoucí Katedry společenských věd PdF U
 2. Rozdělovník: děkan a proděkani, úseky proděkanů úřední deska fakulty Čl. 1. Úvodní ustanovení. Tento metodický pokyn stanoví provozní řád učeben Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen PdF UP), práva a povinnosti studentů a pracovníků Univerzity Palackého (dále jen UP), které.
 3. PdF ∙ Aktuálně ∙ 24. 11. Studium pro ředitele škol a školských zařízení . PdF ∙ Aktuálně, Studenti, Zaměstnanci, Koronavirus ∙ 23. 11. Změny ve výuce na PdF UHK platné od středy 25. listopadu 2020 . PdF ∙ Aktuálně ∙ 9. 11. 1. 2

doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D. - děkan Pedagogické fakulty OU v Ostravě doc. PhDr. Karel Konečný, CSc. - vedoucí Katedry společenských věd PdF UP v Olomouci, náměstek primátora statutárního města Olomouc 7 KOLEGIUM DĚKANA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP (stav k 31. březnu 2015) doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr., Ing.-Paed IGIP děkan prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia, statutární zástupce děkank

Video: Fakultní orgány: Přírodovědecká fakulta U

Metodický pokyn děkana Pedagogické fakulty UP Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění NOVELIZACE 2016 Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové a dizertační práce 3 Z: děkan LF UP. 20/2 Zúčastnit se setkání s ředitelem FNOL doc. MUDr. R. Havlíkem, Ph.D. dne 25. 2. 2015. Z: děkan LF UP. 20/3 Zastoupit děkana LF UP na slavnostním ceremoniálu Ocenění autorů odborných knih, předání Cen rektora UP, které se uskuteční dne 25. 2. 2015 od 11.00 hodin v aule Pedagogické fakulty UP Více informací ke konferenci a možnost registrace najdete na www.ccv.upol.cz sekce VÁNOCE A ZDRAVÍ 2019 děkan. ka. Pedagogické fakulty UP v Olomouci . Prof. PaedDr. Libuše Pracoviště Pedagogické fakulty UP v Olomouc

Pedagogická fakulta U

Nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Německa a Spojených států amerických přijeli bývalí studenti přírodovědecké fakulty, aby se zúčastnili zlaté a diamantové promoce. Slavnostního ceremoniálu bylo přítomno šedesát pět absolventů, kteří si pro pamětní diplomy přišli za početného doprovodu rodinných příslušníků Děkan pedagogické fakulty mění složení proděkanského týmu 5. 10. 2016 | Nejužší grémium děkana pedagogické fakulty Čestmíra Serafína bude pracovat v obměněné podobě. Proděkankou pro celoživotní vzdělávání se stala Alena Opletalová z Ústavu pedagogiky a sociálních studií. e-mail: zurnal@upol.cz. Práce je psána v českém jazyce, pokud odborný garant programu CŽV nebo děkan PdF UP v Olomouci nerozhodne jinak. Rozsah práce bez příloh je určen článkem 29 Řádu CŽV ods. 8 Řádu celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (platnost od 14. 2. 2012)

-Paed. - děkan Pedagogické fakulty UP doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D. - děkan Pedagogické fakulty OU v Ostravě Mgr. Pavel Krákora, Ph.D. - zástupce organizačního výboru XXIV. LŠVODE Mgr. Jitka Vildová - Embassy of the United States in Prague Musica Variata - komorní sbor (vedoucí Mgr. Květuše Rauerová-Friedrichová Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.c Seznam akreditovaných studijních programů Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni Přehled oborů rigorózního řízení na FPR ZČU v Plzni PROMOCE 8.-9. 12. 2020 se odkládají. Diplomy v úředních hodinách SO FPR (Po,St 9-11h.). Preferujte elektronický kontakt. Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty UP. Děkan LF UP informoval o slavnostním otevření budovy Výzkumně vzdělávacího areálu Pedagogické fakulty UP. Akce se koná ve středu 22. ledna 2014 v 11 hod. v areálu fakulty na Žižkově náměstí

Senátoři pedagogické fakulty schválili rozpočet na rok

a pedagogické, maje na zřeteli samosprávný charakter své univerzity a její zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách Orgány fakulty nebo jiné součásti UP jsou ve své činnosti vázány obecně závaznými právními před- Senátorem nemůže být rektor, prorektor, děkan a proděkan. 5) V čele AS UP stojí předseda. Článek s Jiřím Němcem šestnáctým děkanem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, který již pět let usiluje o to, aby do škol přicházeli kvalitní učitelé. O tom, jak letošní výuku ovlivňuje covid i jaká rizika může přinést otevření profese bez přípravy, jsme si povídali v rozhovoru Katedra hudební výchovy pedagogické fakulty se od roku 2008 systematicky zabývá zpřístupňováním korespondence hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Jestliže zhruba před rokem vydala první svazek souborné edice korespondence Bohuslava Martinů s rodinou v Poličce, nyní nabízí druhý dvojjazyčný svazek

Univerzita Palackého v Olomouc

/INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ/ Dne 9. července 2020 se na webu UPOL objevila tato zpráva: Vedeni zájmem na ukončení sporu bez nutnosti vést soudní řízení, případně další navazující řízení, se zástupci vedení filozofické fakulty dohodli s prof. Vičarem na ukončení sporu a následující omluvě: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci tímto vyjadřuje. Pedagogické (26) Přírodovědné (19) na stránkách fakulty. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty. Přijímací zkoušky (cena): 690 Kč Přihlášky ke studiu (termín): Bc., Mgr. 15.3.2020. Podrobnosti naleznete na webových stránkách fakulty - www.pf.upol.cz. Přihlášky. Pedagogické (26) Přírodovědné (19) Policejní a vojenské (9) školy dle typu. Veřejné (26) Soukromé (45) Státní (2) MBA (28) Přehled fakult Přehled obor. Zápis se zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty UP. Pan děkan přivítal přítomné, pogratuloval všem ke zvolení do AS LF a popřál mnoho pracovních úspěchů. Následovala veřejná volba členů a předsedů komise ekonomické, pedagogické a legislativní. Do těchto komisí může být zvolen i nečlen AS LF www. historie.upol. cz/ho.php Obálka tohoto čísla časopisu: děkan Filozofi cká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 10 771 80 Olomouc Historica Olomucensia 41-2012 (9) (Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlov

Administrativa: Pedagogická fakulta UP - pdf2016

(děkan Fakulty korektivní pedagogiky, Státní pedagogická univerzita St. Peterburg, Rusko) 20.03.07, 18.00 aula pedagogické fakulty UP v Olomouci. Večerní divadelní představení - Dramaterapeutický projekt klientů terapeutické komunity pro drogově závislé Podcestný mlýn, o.s. Podané ruce, Brno.. 3. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu děkana fakulty a vztahuje se na práce obhajované od letního semestru 2014/2015. V Olomouci, dne 02. 07. 2014 doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA děkan FZV UP Seznam příloh: příloha č. 1 - vzor titulního listu práce příloha č. 2 - vzor prohlášení autora o původnosti.

Děkan pedagogické fakulty ocenil nejlepší prác

kkomise (dále jen EK fakulty) jako své porad-omise (dále jen EK fakulty) jako své porad-nní orgány,í orgány, bb) předsedu EK fakulty jmenuje děkan; v EK fa-) předsedu EK fakulty jmenuje děkan; v EK fa-kkulty je dále ustanovena funkce výkonného ulty je dále ustanovena funkce výkonného rredaktora, edaktora www.ff.upol.cz Pedagogická praxe studentů Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, podmínkou získání učitelské způsobilosti na Filozofické fakultě UP v Olomouci je vykonání pedagogické praxe ve školách

Základní informace: Fakulta tělesné kultury U

Předkládá: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA, děkan FZV UP 2. Změny ve složení komisí pro SZZ v ak. roce 2015/2016 Předkládá: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti 3. Informace o změně termínu konání SZZ oboru Porodní asistentk

Jan Michalík opět povede senát pedagogické fakulty: ŽurnálJaroslav Vomáčka se vzdá funkce děkana: Žurnál OnlinePedagogická fakulta připravuje Den pro své absolventyUniverzita Palackého posiluje spolupráci s University ofFakultní orgány: Cyrilometodějská teologická fakulta UP
 • Herodes wiki.
 • Vyšetření dermatoskopem zdarma.
 • Hybridní zubní náhrada cena.
 • Zoh 2018 hokej.
 • Pohankové rizoto s vepřovým masem.
 • Nekdo to rad blond cely film online.
 • Povinnost bozp na stavbě.
 • 18. listopadu 1989.
 • Středně vysoké trvalky.
 • Harry potter test patron cz.
 • Autosedacka 0 18.
 • Jak oživit barvu vlasů.
 • Aliexpress coupon center.
 • Generátor psích jmen.
 • Odchod do duchodu unor 2021.
 • Záchranářská ulička ve městě.
 • O2 předplacená karta.
 • 5 generace pokemonu.
 • Aliexpress coupon center.
 • Přemnožení strak.
 • Fotograf bojkovice.
 • Svatební oznámení praha.
 • Cute cat gif.
 • Znehodnocený samopal vz 61.
 • Tetovani na pest.
 • Wellness pro vegany.
 • Profesionální pískovačka.
 • Fotky ptactva.
 • Bylinky krevní oběh.
 • Minecraft songs dragonhearted.
 • Stahovačka octavia 2.
 • Číslovky portugalsky.
 • Cyklistický kroužek praha 8.
 • Sephora cream lip stain all colors.
 • Pojistkové vložky.
 • Dlažba do garáže obi.
 • Spodnička bazar.
 • Wow vanilla download.
 • Rozložení palet v kamionu.
 • Roblox rixty.
 • Masakr ve škole.