Home

Výpočet ohýbací síly

kde F ohýbací síla (pro kalibraci F c = 2 . F) [N], h zdvih (koncová poloha) [m], k 1 koeficient průběhu F (k 1 = 1/3). Obdobně se dá ohýbací síla vypočítat jako: M o = s o. W o = F o. l / 4 = W o. R m. (1,3 + 0,8 . e) Þ F Síly působící opačným směrem: PŘ: Bratři se přetahují - působí silami F 1 = 300 N a F 2 = 200 N. Urči výslednici. 1 cm 100 N. Řešení: Výpočet: F =(větší) - (menší) = F 1 - F 2 = 300 - 200 = 100 N. Směr výslednice = směr větší síly. Více sil současně působících na těleso lze nahradit jedinou silou - výslednicí sil

Katedra tváření kovů a plastů - Skript

Skládání sil. znamená nahradit síly působící na těleso jedinou silou se stejným účinkem, tzv. výslednicí sil; výslednice je vektorovým součtem sil: F = F 1 + F 2 + + F n. síly působící v jednom bodě v jedné přímce Podpora digitalizace a vyu žitíICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 St řední pr ůmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sok olská 1 Šablona: Inovace a zkvalitn ění výuky prost řednictvím ICT Název: Tváření Téma: Konstrukce ohýbacích nástroj ů Autor: Ing. Kubíček Miroslav Číslo: VY_32_INOVACE_20 - 14 Anotace: Slouží jako podklad pro výuku tv. 7. Světlené jevy . c - rychlost světla ve vakuu c = 300 000 km/s. f ( m ) - ohnisková vzdálenost φ = 1/ Při ohýbání polotovaru má materiál po odleh čení deforma ční síly snahu se vrátit do původního tvaru a to o ur čitý úhel odpružení β (Obr. 3). Ohyb je pružn ě tvárnou deformací a jakmile na materiál p řestane p ůsobit deforma ční síla, zruší se i pružná deformace a tím se mění úhel Pomocí t ěchto části a vlivem ohýbací síly dochází u rovného profilu k požadovanému ohnutí. Rovný profil musí být p řed ohybem ustaven, aby nedocházelo k posuvu materiálu p ři ohybu do stran a nevznikl tak nep řesný ohyb profilu. Princip ohnutí je jednoduchý, ohybní

Síly - Jihlavsk

Moment síly Otáčivý účinek síly závisí na velikosti síly, ale také na vzdálenosti od osy otáčení. Pro popis otáčivého účinku síly používáme fyzikální veličinu moment síly. Moment síly je součin síly (F) a vzdálenosti od osy otáčení (a). Moment síly značíme M. Vztah pro výpočet M = a . velikost síly valivého odporu závisí na poloměru R valícího se tělesa; Platí: ξ (ksí) - rameno valivého odporu (závisí na tvrdosti valeného předmětu a podložky) * Jednotka: m. Za jinak stejných podmínek je síla valivého odporu mnohem menší než třecí síla. proto podkládáme těžká tělesa při přesunu válečky. vÝpoČet prŮhybu nosnÍku; vzpĚr pŘÍmÝch tyČi; vÝpoČet pruŽin; vÝpoČet kritickÝch otÁČek kuliČkovÉho Šroubu; tupÉ svary; koutovÉ svary; vÝpoČet lineÁrnĚ zrychlenÉho pohybu; pevnostnÍ vÝpoČet ŠroubŮ; vÝpoČet napĚtÍ; rozklad sÍly; vÝpoČet lineÁrnÍ teplotnÍ roztaŽnosti lÁtek; vakuum; reynoldsovo ČÍslo.

Stanovení lisovací síly lisu. Prodejci obvykle stačí vědět, co potřebujete ohýbat. Potřebuje ale přesné informace, jak ostatně vyplývá z následujícího vzorce pro stanovení potřebné lisovací síly: Pozn.: Vzorec platí pro ohýbání na 90 0. Vždy doporučujeme zvolit dostatečnou rezervu v lisovací síle, jsou k tomu. Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava Stavební statika, 1.ro čník bakalá řského studia Výpočet vnit řních sil I přímý nosník, zatížení bodové • Vnit řní síly - základní pojmy • Výpo čet vnit řních sil p římého vodorovného nosník V příkladech na výpočet momentu síly s jízdním kolem je kladen důraz na rozbor příkladu - které veličiny je potřeba znát pro výpočet. Důležité je také diskutovat v jednotlivých případech směr vektoru momentu síly. Studentům je samozřejmě vhodné zadat další podobné příklady z praxe, ve kterých musí sami. Výpočet síly a práce 6.2.1. V důsledku mezery mezi střižníkem a střižnicí střižné síly nepůsobí při skutečném procesu ideálně v jedné rovině, kdy střižná síla F s se rozkládá na složku třecí ( T ) a normálovou ( F ), což způsobuje jednak vznik ohybových momentů a jednak vznik jednotlivých pásem na.

Výpočet vztlakové síly. Srpen 8, 2012 Srpen 28, 2017 ~jk~ Díky působení vztlakové síly se zdají být věci ve vodě lehčí. O kolik jsme ponořeni po krk v moři zdánlivě lehčí? Víme: hustota lidského těla je 985 kg/m 3, hustota mořské vody je 1026 kg/m 3. Průměrná hmotnost hlavy je 4,6 kg Výpočet síly Od: mu 21.11.12 16:10 odpovědí: 4 změna: 21.11.12 20:13 Ahoj ,prosím poraďte spostupem a řešením příkladu:Jakou silou musíme působit na píst o obsahu 2cm čtverečních hydraulického zařízení ,je-li nutné pomocí pístu o průměru 14 cm čtverečních zdvihnout těleso o hmotnosti 60kg Sila je vektorová fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje mieru vzájomného pôsobenia telies alebo polí.Obyčajne sa označuje písmenom F z angl.force.Jej základnou jednotkou v sústave SI je newton so skratkou N.Sila sa meria silomerom Výpočet síly zdroje. Výkon napájecího zdroje pro běžné napěťové LED pásky vypočítáme jednoduše dle následujícího vzorce: Délka LED pásku [m] * Příkon LED pásku [W/m] * 1,2 = Min. výkon zdroje [W] Tímto jednoduchým výpočtem spočítáme potřebný minimální výkon zdroje. Teď již stačí zvolit zdroj. Videonávod výpočtu hydrostatické síly s řešenými příklady a se čtyřmi příklady k procvičení včetně správných výsledků

Radim Kocáb - Výpočet formy na vstřikování plast

1) Výpočet reakcí Nejprve rozložíme sílu F na vodorovnou složku F x a svislou složku F y a spojité rovnoměrné zatížení q mezi body d,e nahradíme náhradním břemenem Q, které působí v těžišti zatěžovacího obrazce : Dále nahradíme podpory složkami reakcí. Bod a je podepřen pevným neposuvným kloubem. V tomto kloubu vznikají dvě složky reakcí - vodorovná. Výpočet střižné síly, umístění stopky nástroje. - rovinné nebo tvarové dělení materiálu většinou za studena, dosahovaná přesnost je ve stupni IT 9 - IT 12. S použitím specielních nástrojů střiháme ve stupni přesnosti IT 6 - IT 8. Drsnost střižných ploch je Ra 1,6 - 3,2 běžně a Ra 0,8 se specielními pomůckami Luděk by se rád nechal unášet balónkma jako v pohádce Vzhůru do oblak. 1 Balónek dokáže působit silou 0,1 N. Kolik by 22kg Luděk potřeboval balónků, aby se vznesl

Tak např. výpočet gravitační síly mezi Zemí a Měsícem zjednodušíme na působení mezi dvěma hmotnými body, umístěnými v hmotných středech těchto těles. Zjednodušení situací vede sice ke snadnějším výpočtům, ale model je vždy jenom přiblížením ke skutečnosti. Potom výsledkem našich úvah bud Stanovení smyslu axiální síly Smysl axiální síly, která namáhá ložiska závisí na smyslu krouticího momentu a na tom, zda šroubovice tvořící ozubení, je pravá nebo levá. Na následujících obrázcích je znázorněn smysl působení axiální síly pro hnací kolo. 8 SILOVÉ POMĚRY V ČELNÍM SOUKOLÍ Smysl axiální síly Praktické vzorce pro výpočet tažné síly vycházejí z toho, že dovolené napětí je na mezi pevnosti, tj. největší tažná síla musí být o něco menší, než síla potřebná na odtržení bočních stěn výtažku při přechodu do dna. Dle velikosti tažné síly se určuje lis, na kterém bude výtažek tažen Výpočet délky materiálu: Pravý úhel - přidání 1/3 síly materiálu. Rádius - výpočet z poloměru ohybu zvětšeného . o 1/3 šířky materiálu. Při ohýbání trubek je nutné trubku nutno vysypat suchým pískem a na koncích uzavřít

Ohraňovací nástroje pro ohýbání plechu

Západoeská univerzita v Plzni , Fakulta strojní Bakalářská práce, akad. rok 2015/16 Katedra konstruování strojů Tomáš Franěk 8 Obsa kusovou ale i sériovou výrobu postačí pouze svařovací přípravek pro upnutí rámu, řezací a ohýbací stroj. Trubky se většinou spojují svařením, zřídka kdy se i pájí natvrdo do spojek nebo se sešroubovávají. Průřezy trubek se používají kruhové, čtyřhranné a oválné (elipsovité)

Je vybaven snímačem síly a krutového momentu a kombinovanými snímači axiální a krutové deformace v široké oblasti teplot. Jedná se o unikátní zařízení, které v ČR není k dispozici na žádném pracovišti materiálového výzkumu. Obsahuje 1x axiálně torzní zkušební systém Vlastnosti a metody ohýbání profilových trubek. Klasifikace ohýbačů trubek podle typu pohonu a způsobu ohýbání. Typy domácích ohýbačů trubek pro tvarované trubky. Vytvářet vlastní ruce jednoduché a hydraulické ohýbačky trubek s popisem principu jejich práce Podkování Děkuji vedoucímu své diplomové práce Doc. Ing. Miroslavu Zetkovi, Ph.D. za odborné vedení a vstřícný přístup, který mi v průběhu psaní této diplomové práce poskytoval

Výpočet rozkladu síly

 1. Keramický povlak na podlaze by však měl být v každém případě položen tak, aby byly ohýbací síly téměř zcela odstraněny, tj. S maximálním těsným uložením na základně. Pro výpočet požadovaného počtu dlaždic doporučujeme použít níže uvedenou kalkulačku
 2. TOS Znojmo, akciová společnost, tradiční výrobce a dodavatel, nabízí průmyslové převodovky s novým designem, vysokou užitnou hodnotou a spolehlivostí pod typovým označením MTC..A. Koncepce blokové skříně, u velikostí MTC 0.A - MTC 5.A, ze slitin hliníku se vyznačuje vysokou tuhostí, nízkou hmotností
 3. Mezi vlastníky rodinných domů, tam je sotva člověk, který by nechtěl mít z tepaného železa plot, zábradlí, nebo schodiště. Avšak navzdory mnoha výhod, produkt získaný pomocí kování za tepla - proces, při kde kov za působení vysoké teploty stávají plastu vzhledem k vysoké ceně k dispozici ne všechny

Jedním ze způsobů, jak ozdobit oblasti, je použít kované výrobky. Velmi dekorativní vzhledové ploty, lavičky, altány, zábradlí pro schody a další podobné konstrukce. A ve většině případů tyto výrobky nejsou kované v jejím tradičním smyslu. Nejčastěji se to nestalo. (2) V případě nevýrazné meze kluzu Rp0,2 (pokud je lineární část grafu síly a prodloužení omezená, nebo pokut není jasně definovaná) se pro zjištění použije následující postup. - Lineární část grafu, síly a prodloužení se bude považovat jako přímka, která prochází body odpovídajícími 0,1*Fm a 0,3*Fm Jmenovité pracovní síly Fj lze dosáhnout v kterékoliv poloze beranu, která je k dispozici po celou dobu jeho zdvihu. Rychlost beranu je oproti bucharům či klikovým lisům značně menší . Pro objemové tváření se užívá pracovní rychlost pro běžné oceli 0,01 ÷ 0,05 m/s; 0,01 ÷ 0,02 m/s pro kovy citlivé na rychlost.

Novinky, HARSLE MACHINE. 86-18052080815 | info@harsle.com. Kalkulačka tonáž Je na to ohýbací přípravek, bez toho je velké nebezpečí že to neodhadnete a trubku zlomíte. Min. radius předepisuje výrobce, je to různé podle typu a průměru trubky. Nejlépe je zjistit na kusu trubky hranici kdy se zlomí a pak se při ohýbání k této hranici s velkou rezervou nepřibližovat plechů, např. CNC vysekávací (děrovací) lisy, ohýbací a vyštipovací stroje, využívající nejnovější technologie. Neustálým zlepšováním našimi konstruktéry jsou plněny požadavky trhu na jejich flexibilitu. systémem regulace stírací síly pro zamezení otisku matric do měkkých • Automatický výpočet.

Ruční ohýbací sada Gedore 1589830. 0327,80 290,55 výpočet momentu síly pre momentové kluč. Všemožně ohýbací telefony a tablety jsou pravděpodobně dalším krokem v technologickém vývoji a většina firem se snaží přijít s vlastními nápady, jak se s touto výzvou poprat. Jednou z nich je i LG, které registrovalo patent na něco, c Výpočet přesné síly podle typu spojky: delší životnost. Zabezpečené zajištění kleští, rychlá a snadná výměna. Start lisování pouze tehdy, pokud je baterie dostatečně nabitá. Uživatel může lisování kdykoli zastavit tak, že uvolní tlak na spoušť. Automatické zastavení šetřící baterie. Komunikativní

Nejjednodušší design. Nejjednodušší ruční ohýbač trubek může každý dělat vlastním rukama. Pro výrobu takového elementárního zařízení stačí mít betonovou desku, vrták pro práci s betonovými a ocelovými kolíky (potřebují hodně) Vyhláška č. 317/2002 Sb. - Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě. Ohýbací segmenty a smýkadla - Z vysoce pevného, vysoce kluzného polyamidu zpevněného skelným vláknem. Ohýbací segmenty viz tabulku na straně katalogu REMS 111. Pohon - Olejový hydraulický pohon s hydraulickým válcem z vysoce kvalitní válcované hydraulické trubky. Ergonomicky tvarovaná posuvová páka pro sílu šetřící. Domů | Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží.

Ohýbací nástroje. Nástroje pro ohraňovací lisy a profilování. Výpočet úchopné síly pro mechanická a vakuová chapadla, zjednodušení při využití firemního software. Zásady pro výběr chapadla z nabídky výrobce. Vlastnosti a požadavky na chapadla, volba chapadel.. Databáza patentov Slovenska. Ohýbací lis s v podstate nedeformovateľným držiakom nástroja. Podobne patenty | MPK / Značky | Text | Odka Vztahy pro výpočet jednotlivých veličin sací čerpadla, kompresory, buchary, válcová stolice, přepravníky pro těžké zboží, ohýbací a lisovací stroje, stroje se střídavým pohybem) S 2 - faktor plynulosti provozu. S 2: Pro určení této hodnoty je jako působiště radiální síly F rad uvažována polovina délky.

3. Ohýbací zařízení, suchý led 4. Teploměr 5. Manipulační kleště 6. Zařízení pro rozehřátí vzorku asfaltu (0,4 g) Průběh zkoušky: 1. Odebrání vzorku 2. Příprava 3 zkušebních plíšků (0,4 ± 0,01) g pomocí magnetického podstavce 3. Od 30 do 240 minut počátek zkoušky 4 Berechnungslauf výpočet / řešen Biegegravur dutina, ohýbací Biegemaschine stroj, ohýbac Kraftangiffspunkt / Kraftwirkpukt působiště síly (na nástroj) Kraftbedarf potřeba deformační síly Kraftfahrzeuge součásti, automobilov. Redaktoři server CNET uspořádali streamovaný ohýbací test Motoroly Razr, která se pomalu chystá do prodeje. Použili přitom stejnou metodiku a techniku jako pří skládání Samsungu Galaxy Fold.Hlavní roli hrál opět robot FoldBot od společnosti SquareTrade, jenže zatímco Fold měl vytyčenou hranici 200 tisíc přeložení (a zvládl jen překročit metu 120 tisíc), u Razru. přehled vytvořených digitálních učebních materiálů Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0097 Zlepšení kvality vzdělávání v SOŠ a SOU Kopřivnice Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace Husova 1302, 742 21 Kopřivnice www.voskop.cz [email protected][emai

Skládání sil - vyřešené příklad

 1. Internet možná už brzy zaplaví nahé fotografie sexy surfařky Anastasie Ashleyové (27). Někdo totiž odcizil notebook s jejími odvážnými snímky. Půvabná Američanka má z možného úniku intimních fotek hrůzu
 2. Hra Kroužek ohýbací dřevěný Umožňuje základní aritmetické operace a pokročilé aritmetické operace jako je výpočet procent výpočty druhé odmocniny a mocnin, výpočty s konstantou Pí. Umožňuje i převádění měn, výpočty úroků. Vybrat si můžete ze šesti variant podle síly kroužků. Vesmír ID: 58
 3. Výpočet imisního zatížení lokality oxidem dusičitým NO2 pro nulový stav, tj. pro situaci bez provozování navrhované stavby v r. 2007. 83 dB Obráběcí stroje 12 ks/76 dB 15 ks/76 dB Šroubové kompresory 2 ks/75 dB 3 ks/75 dB Ohýbací automat ROBOMAC 2 ks/78 dB 3-4 ks/78 dB Ostatní stroje 38 ks/~80 dB 50 ks//~80 dB.
 4. cable lano calculation model model, výpočetní cam drive převod, vačkový cam driven press / cam press lis, vačkový camshaft hřídel, vačkový cam press / cam driven press lis, vačkový can / bolster plate / die shoes / die holder / bolster / insert holder deska, upínací cant hranit cantilever / console konzola capillary process / dye-penetration testing zkouška, kapilárn

Síly se společným působištěm :: ME

Tepelný výpočet dávkovače prof. Ing. Jaroslav Staněk Mazánek Odstávkový systém pro AL 106 Perner Předávací zařízení výlisků z tvárnice hydrolisu Pohl Elektrická ohýbací pec pro velké formáty Ryger Radomír Rekonstrukce motoru M 630 Seifert Měření lisovací síly na automat.lisu sklářské Zjišťování veličin statického, dynamického a proměnlivého namáhání konstrukcí (síly, posuvy, deformace, kroutící momenty, otáčky, hmotnosti, tlaky apod.). Měření zbytkových pnutí v konstrukcích. Analýzy naměřených dat a jejich grafická interpretace. Navazující výpočty provozní pevnosti a únavové životnosti způsobem, provede výpočet hřebene Maag. 22. Přípravky. - rozděluje přípravky podle operačního určení, podle rozsahu použitelnosti a podle zdroje upínací síly, popisuje a vysvětluje vrtací přípravky, vypočítá upínací sílu při soustružení v tříčelisťovém sklíčidle. 23. Měřidla Výpočet tepelného výkonu by měl být proveden v souladu s EN 15377 v 1. části pro systém typu G, za použití metody tepelného odporu s tím, že je třeba dodržovat národní směrnice. Na ohebných displejích se letos spálil Samsung i Huawei. Stejně je ohýbání displeje zjevný trend, který nedá spát ani ostatním výrobcům. Teď se se svým zařízením přihlásilo i TCL a svůj tabletofon ohýbá hned nadvakrát. Novinka od TCL je ale zatím jen nefunkční.

7.2.1 Ohýbací zařízení 12 7.2.2 Zařízení na zpětný ohyb 12 7.3 Postup zkoušky 12 7.3.1 Všeobecně 12 7.3.2 Ohyb 13 7.3.3 Umělé stárnutí 13 7.3.4 Zpětný ohyb 13 7.4 Vyhodnocení výsledků zkoušky 13 8 Axiální zkouška únavy při zatížení 14 8.1 Podstata zkoušky 1 Výpočet čisté mzdy Europoslanci požadují rychlé přijetí sankcí proti Lukašenkovu režimu Policejní sklad munice v Bílině zachvátil požár, z místa se ozývají Ekonomika letos propadne o 6,6 procenta, odhaduje ministerstv

Kovoobráběcí stroje (katalog BOW Kompaktní stroj plný síly ENGEL duo pico. V 2010 na MS 34 a na s á n te k Navštiv la G1, stáne 42 a C58 a B h k - e v Brně ala 15, stán h - K 201 Výpočet povrchů a objemů těles - základní polohové a metrické vlastnosti. v prostoru - tělesa - vyhledává, vyhodnocuje a zpracuje data - porovnává soubory dat - interpretuje údaje vyjádřené v diagramech, - určí síly, které působí na tělesa a popíše

Skládání sil - webzdarm

Vítej mezi smetánkou. Sparťanský Petr Kumstát v nedělním utkání proti Zlínu vstřelil 250. gól v součtu extraligy a národního týmu, čímž vstoupil do Klubu hokejových střelců deníku Sport. Byl to můj typický gól - z dorážky okolo brány, popsal 33letý útočník Z celkové tvářecí síly a práce byl výrobním strojem zvolen lis LDO 800 A/S od společnosti Šmeral Brno a.s. Ekonomickým zhodnocením byly určeny výrobní náklady na jednu součást 53,66 Kč a podle bodu zvratu se výroba stává ziskovou pro výrobní sérii o minimálním počtu 13 065 ks. Výroba krytu: Hájek Pavel, 107760, Bc

Přečtěte si o tématu apple tablet or mini.Abychom vám usnadnili vyhledávání zajímavého obsahu, připravili jsme seznam nejoblíběnějších článků s klíčovými slovy apple tablet or mini, které hledáte.V naší encyklopedii najdete články, fotografie i videa k tématu apple tablet or mini 3. Výpočet funkce a oboru stability RK metody, řád RK metody. 4. Diferenční schemata pro advekční rovnici, numerické ověření jejich vlastností - stability a řádu přesnosti. 5. Analytické určení řádu přesnosti diferenčního schematu. 6. Analytické určení podmínky stability Fourierovou metodou. 7 Téma tablety apple na wiki.blesk.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu tablety apple - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na wiki.blesk.c

Celeste Buckinghamová čerpá nové síly na Madeiře: Vypadá lépe než kdy jindy! Muži po ní chtějí šplhat! Nejlepší milenci jsou menší chlapi, říká 193 cm vysoká modelka; Tahle Tatra je vážně z papíru! Nádherná díla českého modeláře nemají obdoby; FOTO: Sexy rozhodčí, od které byste si to rádi nechali (na.

 • Odporový drát 12v.
 • Samsung cloud login.
 • Nejhloupější člověk na světě.
 • Fokker 50 wiki.
 • Ondřej suchý.
 • South park nej hlášky.
 • Hitparáda rádia jih.
 • Právo sládkovičovo poplatky.
 • Maserati quattroporte 2018.
 • Léna brauner tvorba.
 • Základní deska pro intel core i5 8400.
 • Čajový set pro jednoho.
 • Vnitřní kotník bolest.
 • Veterina online.
 • 2012 csfd.
 • Domácí tatarka fitness.
 • Jak se obléct na paintball.
 • Barokní nábytek historie.
 • Chlazení čpavkem.
 • Percy jackson 3 kniha.
 • Sklenený obklad.
 • Curry pasta slozeni.
 • Nedoručený balík česká pošta.
 • Aztec empire.
 • Prodej autoservisu pardubice.
 • Jak zakryt tetovani pred sluncem.
 • Provence dekorace e shop.
 • Dětská krosová přilba.
 • Klasik hradec králové.
 • Oboustranná lepicí páska ostrava.
 • Starši doba kamenná.
 • Skleněná deska za kuchyňskou linku.
 • Dětské pískoviště se skluzavkou.
 • Výtrusné rostliny test.
 • Banány nemoc.
 • Brigáda v itálii 2019.
 • Joseph pulitzer.
 • Scott eastwood sourozenci.
 • Montáž plastového okna návod.
 • Spanelska vlajka.
 • Šiperka prodej cena.